Adresas: 
Dzūkų g. 21A, Vilnius
Tel.: 5-238 4301

Internetinė svetainė: 
http://www.darzeliai.tk/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
rusų
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Vilniaus lopšelis-darželis „Lašelis“:
- teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas pagal patvirtintas valstybines bei pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Lašeliai“.
- sudaro higienines, materialines, pedagogines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;
- organizuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą;
- kuria ir tobulina ugdymosi aplinką;
- teikia švietimo pagalbą šeimoms.

Į ugdymo procesą integruojama ekologinio ugdymo programa ir lietuvių mokymo programa. Vaikams suteikiama logopedo pagalba (logopedas-ekspertas); veikia šokio būrelis.

 

Tėvai turi teisę:

-dalyvauti lopšelio – darželio savivaldos veikloje, vaikų ugdymo procese;

-gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus;

-aktyviai dalyvauti susirinkimuose, tėvų komitetų veikloje.

 

Tėvai bendradarbiauja su pedagogais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus, padeda sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei, socialinei raidai. Priešmokyklinėje grupėje su ugdytinių tėvais yra sudaromos ugdymo sutartys.

Ugdymas vyksta rusų kalba.